fbpx

Συντονιστής Cluster

Facilitator

Το Corallia είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα επιχειρήσεις και φορείς σε συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα.

Το Corallia, ως Συντονιστής (Cluster Facilitator) του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster), συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη του σκοπού ανάπτυξής του, να αποτελέσει δηλάδη, ένα cluster παγκόσμιας κλάσης, ικανού να απορροφά, να διατηρεί και να ενισχύει το πνευματικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται στην τοπική διαστημική βιομηχανία.

Το Corallia είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες σε συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα.

Με όραμά του «Μια Ελλάδα με το κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέψει στις επιστήμες, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα να ανθίσουν (και πάλι)», το Corallia στοχεύει στην ανάπτυξη, κυρίως, συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters), οι οποίοι διαθέτουν τη δυναμική για να ανταγωνιστούν σε διεθνείς αγορές και, ταυτόχρονα, να συμβάλουν ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά υπηρεσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

To Corallia φέρει πολύτιμη εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης και συντονισμού συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, με επιτυχημένο παράδειγμα το Συνεργατικό Σχηματισμό Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster).

Ο ρόλος του Corallia στην ανάπτυξη του si-Cluster

  • Λειτουργεί ως one-stop-shop, μέσω του οποίου ολόκληρο το δίκτυο καινοτομίας έχει πρόσβαση σε μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και την περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη του si-Cluster
  • Διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω των οποίων τα μέλη του si-Cluster μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, από τεχνικές δεξιότητες και τη διαχείριση του έργου, έως τακτικές διαπραγμάτευσης και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
  • Αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της εγχώριας τεχνολογικής βιομηχανίας μέσω συμπληρωματικότητας και συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη του si-Cluster, καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις-μέλη του με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων κέντρων καινοτομίας παγκοσμίου εμβέλειας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, και αλλού
  • Στηρίζει τα μέλη ώστε έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να αναπτύξουν στρατηγικές συμμαχίες με τους εταίρους στο εξωτερικό
  • Επιχορηγεί δράσεις για την εδραίωση ισχυρών δεσμών με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα για την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας και την εμπορευματοποίηση της Ε&Α στους εστιασμένους θεματικούς τεχνολογικούς τομείς
  • Παρέχει κίνητρα για τους VCs και τους επιχειρηματικούς αγγέλους να επενδύσουν στα πρώτα στάδια των ερευνών, με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και την προσαρμογή των επενδύσεων
  • Υποστηρίζει την προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την υποβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω λειτουργίας γραφείου υποστήριξης (IPR Helpdesk), το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ΜμΕ του si-Cluster σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και οργανώνει σεμινάρια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, την πλήρη διαδικασία κατάθεσης κλπ.

Συνολικά, η δραστηριότητα του Corallia συνδυάζει όλους τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους: την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών ("co-opetition"), τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας των μελών των συνεργατικών σχηματισμών και των προϊόντων Έρευνας & Ανάπτυξης, τη διείσδυση σε νέες αγορές για τα μέλη, τη μεταφορά και την απόκτηση τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών των ομάδων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και την καλύτερη προσαρμογή των νέων τεχνολογιών, την οικονομική βελτίωση των μελών των Clusters, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.corallia.org